Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ C

Photo of author

By Emery

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở đâu?
A. Thành lập Mặt trận Việt Minh.
B. Đọc Tuyên ngôn độc lập.
C. Lễ mừng Liên hiệp quốc gia.
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Leave a Comment