Chứng minh: 1 + $\frac{1}{2²}$ + $\frac{1}{3²}$ +$\frac{1}{4²}$ + … + $\frac{1}{100²}$ < 2

Photo of author

By Eva

Chứng minh:
1 + $\frac{1}{2²}$ + $\frac{1}{3²}$ +$\frac{1}{4²}$ + … + $\frac{1}{100²}$ < 2
Viết một bình luận