Chứng minh A=1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 +… + 3^9 + 3^10 + 3^11 chia hết cho 40

Photo of author

By Harper

Chứng minh A=1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 +… + 3^9 + 3^10 + 3^11 chia hết cho 40
Viết một bình luận