Chứng minh đẳng thức trên: 1 + sinx + cosx + tanx = (1+cosx) (1+tanx)

Photo of author

By Aubrey

Chứng minh đẳng thức trên:
1 + sinx + cosx + tanx = (1+cosx) (1+tanx)
Viết một bình luận