Chứng minh n^4+4^4 là hợp số voies mọi n là số tự nhiên

Photo of author

By Lyla

Chứng minh n^4+4^4 là hợp số voies mọi n là số tự nhiên
Leave a Comment