Chứng minh phương trình sau luôn có 2 nghiệm với mọi m: x ² – (2m + 1) x + m ² +m -1 =0

Photo of author

By Valerie

Chứng minh phương trình sau luôn có 2 nghiệm với mọi m:
x ² – (2m + 1) x + m ² +m -1 =0
Viết một bình luận