chứng minh rằng biểu thức ( n – 1) ( 3 – 2n ) – n( n + 5 ) chia hết cho 3 với mọi giá trị của n .

Photo of author

By Bella

chứng minh rằng biểu thức ( n – 1) ( 3 – 2n ) – n( n + 5 ) chia hết cho 3 với mọi giá trị của n .
Viết một bình luận