chứng minh rằng hai số nguyên 2n và 12$n^{2}$ -6n+1 không đồng thời là số chính phương với n là số tự nhiên

Photo of author

By Reese

chứng minh rằng hai số nguyên 2n và 12$n^{2}$ -6n+1 không đồng thời là số chính phương với n là số tự nhiên




Viết một bình luận