Chứng minh với mọi số thực a,b,c ta có: $ab+bc+ca\leq\dfrac{(a+b+c)^2}{3}$

Photo of author

By Alice

Chứng minh với mọi số thực a,b,c ta có:
$ab+bc+ca\leq\dfrac{(a+b+c)^2}{3}$
Viết một bình luận