chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bpt x > 3. hãy kể ra 3 số lớn hơn 2,99 mà cùng là ngiệm của bpt đó

Photo of author

By Bella

chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bpt x > 3. hãy kể ra 3 số lớn hơn 2,99 mà cùng là ngiệm của bpt đó
Viết một bình luận