Chứng tỏ rằng 12n+1 và 30n+2 là 2 số nguyên tố cùng nhau.

Photo of author

By Kennedy

Chứng tỏ rằng 12n+1 và 30n+2 là 2 số nguyên tố cùng nhau.
Viết một bình luận