Chứng tỏ rằng đa thức M = x^2 + 2 +2y(x+y-1) luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của x,y.

Photo of author

By Sarah

Chứng tỏ rằng đa thức M = x^2 + 2 +2y(x+y-1) luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của x,y.
Viết một bình luận