CMR : nếu đa thức P(x) = ax ³ + bx ² + cx + d có giá trị nguyên với mọi x là số nguyên thì 6a , 2b , a + b + c và d đều là các số nguyên . Điều ngược

Photo of author

By Arya

CMR : nếu đa thức P(x) = ax ³ + bx ² + cx + d có giá trị nguyên với mọi x là số nguyên thì 6a , 2b , a + b + c và d đều là các số nguyên . Điều ngược lại có đúng ko?
Viết một bình luận