Có 1 hình chữ nhật có diện tích là 5dm.Chiều rộng bằng 2 cm.TÍnh chu vi hình chữ nhật.

Photo of author

By Piper

Có 1 hình chữ nhật có diện tích là 5dm.Chiều rộng bằng 2 cm.TÍnh chu vi hình chữ nhật.
Viết một bình luận