có 1 ông cụ có 20 cái kẹo bạn Mai có 5 cái kẹo hỏi cả hai ông cháu gộp lại thì có bao nhiêu cái kẹo? tóm tắt và giải hộ mik nhé

Photo of author

By Ayla

có 1 ông cụ có 20 cái kẹo bạn Mai có 5 cái kẹo hỏi cả hai ông cháu gộp lại thì có bao nhiêu cái kẹo?
tóm tắt và giải hộ mik nhé
Viết một bình luận