Có 2325g kẹo chia đều vào 93 hộp. Hỏi 11kg kẹo thì chia đều vào bao nhiêu hộp như thế?

Photo of author

By Camila

Có 2325g kẹo chia đều vào 93 hộp. Hỏi 11kg kẹo thì chia đều vào bao nhiêu hộp như thế?
Viết một bình luận