có 3 bao gạo nặng 300kg bao thứ nhất nặng bằng 2 phần 3 bao thứ bao thứ 2 bằng 3 phần 5 bao thứ ba hỏi bao thứ hai

Photo of author

By Ivy

có 3 bao gạo nặng 300kg bao thứ nhất nặng bằng 2 phần 3 bao thứ bao thứ 2 bằng 3 phần 5 bao thứ ba hỏi bao thứ hai
Viết một bình luận