có 3 bóng đèn , đèn 1 có ghi 3v đền 2 có nghi 1,5 v và đèn 3 ghi 1,5 và một nguồn điện 3 v. Phải mắc mạnh điện nhưu thế nào để các đèn sánh bình thườn

Photo of author

By Savannah

có 3 bóng đèn , đèn 1 có ghi 3v đền 2 có nghi 1,5 v và đèn 3 ghi 1,5 và một nguồn điện 3 v. Phải mắc mạnh điện nhưu thế nào để các đèn sánh bình thường
Leave a Comment