Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối. Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi dung dịch muối. Dãy nào sau đây sắp xếp the

Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim ...

Read more

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 μA. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là: A. 3,75.10

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti ...

Read more

8750 : 35 23520 : 56 11780 : 42

8750 : 35 23520 : 56 11780 : 42

Read more

Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng: a) Đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; -1); b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song với Ox.

Viết phương trình y = ax + b của các ...

Read more

1. We need some chairs_________ the kitchen. A. with B. for C. at D. on 2.My bedroom is small but it has a ________ window. A. big B. small

1. We need some chairs_________ the kitchen. A. with B. ...

Read more

I ( go ) to school from Mondays to Fridays She ( take ) a shower Your brother ( play ) football with his friends Mai and Nga ( read ) some books

I ( go ) to school from Mondays to Fridays ...

Read more

1,cho biểu thức A=√x/√x-1 – 2√x-1/√x(√x-1) tìm điều kiện xác định rồi rút gọn A tính giá trị của A với x=36 tìm x để |A|>A 2, cho biểu thức M= (1/

1,cho biểu thức A=√x/√x-1 – 2√x-1/√x(√x-1) tìm điều kiện xác ...

Read more

a.Tính thể tích dd HCl 5M cần dùng vừa đủ tác dụng với 17,4g MnO2 để điều chế clo trong phòng thí nghiệm. b.Khí clo sinh ra cho vào dd NaOH 2M vừa đủ

a.Tính thể tích dd HCl 5M cần dùng vừa đủ ...

Read more

Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho OA = 1cm, OB = 5cm. a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao? b) Tính độ dài đoạn t

Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao ...

Read more

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:Một ô tô đi từ A đến B với một vận tốc xác định và trong một thời gian đã định. Nếu vận tốc của ô tô giảm 10k

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:Một ô tô ...

Read more