Có 3 cánh đồng cỏ như nhau và cỏ luôn mọc đề như nhau tren toàn bộ cánh đồng. có 9 con bò ăn hết số cỏ có sẵn và có mọc thêm của cánh đồng I trong 2 t

Photo of author

By Raelynn

Có 3 cánh đồng cỏ như nhau và cỏ luôn mọc đề như nhau tren toàn bộ cánh đồng. có 9 con bò ăn hết số cỏ có sẵn và có mọc thêm của cánh đồng I trong 2 tuần, 6 con bò ăn hết số cỏ có sẵn và số cỏ mọc thêm của cánh đồng thứ 2 trong 4 tuần. Hỏi có bao nhiêu con bò ăn hết số cỏ có sẵn và số cỏ mọc thêm của ánh đồng thứ III. Đây là bài toán của Niuton rất khó thách các bạn giải dc
Viết một bình luận