Có 3 lọ bị mất nhãn đụng riêng biệt : dụng dịch HCl,dd bazơ NaOH, dd muối ăn .Bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ Giúp mình với các bạ

Photo of author

By Autumn

Có 3 lọ bị mất nhãn đụng riêng biệt : dụng dịch HCl,dd bazơ NaOH, dd muối ăn .Bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ
Giúp mình với các bạn ơi
Leave a Comment