Có 4 chất : đồng,khí oxi,sắt,rượu. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều? – Người ta có thể dùng 2 chất nào trong số các

Photo of author

By Rose

Có 4 chất : đồng,khí oxi,sắt,rượu. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều?
– Người ta có thể dùng 2 chất nào trong số các chất trên chế tạo băng kép? Băng kép trên đang thẳng , hỏi khi đun nóng kép bị cong về phía thanh kim loại nào? Vì sao?
Leave a Comment