Có 5 hợp tử của cùng một loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con chứa tất cả 3200 tâm động. Hãy cho biết tên của loài?

Photo of author

By Caroline

Có 5 hợp tử của cùng một loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con chứa tất cả 3200 tâm động. Hãy cho biết tên của loài?




Leave a Comment