có 9 người làm đc 54 sản phẩm trong vòng 5 giờ. Với mức làm như nhau thì 18 người làm 27 sản phẩm trong

Photo of author

By Reagan

có 9 người làm đc 54 sản phẩm trong vòng 5 giờ. Với mức làm như nhau thì 18 người làm 27 sản phẩm trong
Viết một bình luận