Có ai chỉ cho mình viết pascal hệ thống thêm điểm không, bài tập nâng cao nhé! VD: Nhập tên của người bạn cần tìm: Bisky Nhập điểm bạn muốn thê

Photo of author

By Eden

Có ai chỉ cho mình viết pascal hệ thống thêm điểm không, bài tập nâng cao nhé!
VD: Nhập tên của người bạn cần tìm: Bisky
Nhập điểm bạn muốn thêm: 1
THONG Bao: Bisky vừa được +1 điểm

0 bình luận về “Có ai chỉ cho mình viết pascal hệ thống thêm điểm không, bài tập nâng cao nhé! VD: Nhập tên của người bạn cần tìm: Bisky Nhập điểm bạn muốn thê”

 1. Ngôn ngữ lập trình à bạn?

  while a <> b do WriteLn(‘Chao Ban’);

  if a > b then

  writeln(‘Thoa man dieu kien’)

  else

  writeln(‘Khong thoa man dieu kien’);

  for i:= 1 to 10 do writeln(‘La(.p: ‘, i:1);

  repeat a:= a + 1 until a = 10;

  VD THÔI NHA

 2. uses crt; {khai bao’ thu vien crt}

  var n,i,dem:integer;

  BEGIN

  clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};

  write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

  dem:=0;

  for i:=1 to n do

  begin

  if i mod 2=0 then

  begin

  write(i:4);

  dem:=dem+1;

  end;

  if dem=15 then

  begin

  dem:=0;

  writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};

  end;

  end;

  readln

  END.

Viết một bình luận