Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 4 nhỏ hơn 4567 và có chữ số hàng chục là số lẻ

Photo of author

By Ivy

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 4 nhỏ hơn 4567 và có chữ số hàng chục là số lẻ
Leave a Comment