Cô giáo mua cho lớp em một số sách môn Mỹ thuật, mỗi quyển sách giá 3000 đồng và một số sách môn Toán 5 mỗi quyển sách giá 5000 đồng. Số sách Mỹ thuật

Photo of author

By Adalynn

Cô giáo mua cho lớp em một số sách môn Mỹ thuật, mỗi quyển sách giá 3000 đồng và một số sách môn Toán 5 mỗi quyển sách giá 5000 đồng. Số sách Mỹ thuật mua nhiều hơn sách Toán là 12 quyển, nhưng số tiền mua mỗi loại sách đó đều như nhau. Hỏi cô giáo đã mua cho lớp bao nhiêu quyển sách mỗi loại?
Viết một bình luận