Có tất cả bao nhiêu cách xếp 1 người vào 9 chiếc ghế hàng ngang? A:10 B:8 C:9 D:1

Photo of author

By Jasmine

Có tất cả bao nhiêu cách xếp 1 người vào 9 chiếc ghế hàng ngang?
A:10
B:8
C:9
D:1
Viết một bình luận