Có thể thay đổi khoảng cách trong phép tịnh tiến theo toạ độ cực không?

Photo of author

By Hadley

Có thể thay đổi khoảng cách trong phép tịnh tiến theo toạ độ cực không?
Leave a Comment