CÔNG NGHỆ: Điền vào chỗ chấm: Biện pháp cải tạo đất Mục đích

By Ariana

CÔNG NGHỆ: Điền vào chỗ chấm:
Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất
– Cày sâu, bừa kĩ, bón phân
hữu cơ ……………………………… …………………………………..
– Làm ruộng bậc thang ……………………………… ……………………………………
– Trồng xen cây nông nghiệp
giữa các băng cây phân xanh ……………………………….. …………………………………..
– Cày nông, bừa sục, giữ nước
liên tục, thay nước thường xuyên ……………………………….. ……………………………………
– Bón vôi …………………………………. ……………………………………

0 bình luận về “CÔNG NGHỆ: Điền vào chỗ chấm: Biện pháp cải tạo đất Mục đích”

 1. Các biện pháp cải tạo đất:

  Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho đất

  – Cày sâu, bừa kĩ; kết

  hợp bón phân hữu

  cơ.

  – Làm ruộng bậc

  thang.

  – Trồng xen cây nông

  nghiệp giữa các băng

  cây phân xanh.

  – Cày nông, bừa sục,

  giữ nước liên tục,

  thay nước thường

  xuyên.

  – Bón vôi

  -Tăng bề dày lớp

  đất trồng

  – Hạn chế xói mòn.

  – Tăng độ che phủ

  đất, hạn chế xói

  mòn, rửa trôi.

  – Rửa phèn.

  – Giảm độ chua của

  đất.

  – Đất xám bạc màu.

  – Đất đồi dốc.

  – Đất dốc và các

  vùng đất để cải tạo.

  – Đất phèn.

  – Đất chua.

  Trả lời
 2. Biện pháp cải tạo               Áp dụng cho loại đất            Mục đích

  Cày sâu bừa kĩ,                   Đất ám bạc màu                  Tăng bề dày lớp đất

  bón phân hữu cơ

  Làm ruộng bậc                    Đất đồi dốc                          Hạn chế xói mòn

  thang

  Trồng xem cây nông            Đất dốc và các vùng             Tăng độ che phủ

  nghiệp giữa các băng          đất để cải tạo                        đất,hạn chế xói 

  cây phân xanh                                                                       mòn, rửa trôi.

  Cày nông, bừa sục,               Đất phèn                               Rửa phèn

  giữ nước liên tục,

  thay nước thường xuyên

  Bón vôi                                   Đất chua                               Giảm độ chua của

                                                                                               đất

  Trả lời

Viết một bình luận