Công thức tính kiểu gen qua n thế hệ thụ phấn?

Photo of author

By Claire

Công thức tính kiểu gen qua n thế hệ thụ phấn?

0 bình luận về “Công thức tính kiểu gen qua n thế hệ thụ phấn?”

 1. Đáp án:

  Cấu trúc di truyền ở thế hệ P: dAA + hAa + raa = 1

  Sau n thế hệ tự phối, tỉ lệ từng loại kiểu gen trong quần thể ở Fn được tính như sau:

  Aa=h(1/2)^n

  AA=d+h/2(1-(1/2)^n)

  aa= r+h/2(1-(1/2)^n)

  Giải thích các bước giải:

 2. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Cấu trúc di truyền ở thế hệ P: dAA + hAa + raa = 1

  Sau n thế hệ tự phối, tỉ lệ từng loại kiểu gen trong quần thể ở Fn được tính như sau:

  Aa=h(1/2)^n

  AA=d+h/2(1-(1/2)^n)

  aa= r+h/2(1-(1/2)^n)

Viết một bình luận