Cu(OH)2+HCl—>CuCl2+H2O Cu(OH)2+H2SO4—>CuSO4+H2O ceo+HCl—>FeCl2+H2O

Photo of author

By Jasmine

Cu(OH)2+HCl—>CuCl2+H2O
Cu(OH)2+H2SO4—>CuSO4+H2O
ceo+HCl—>FeCl2+H2O

0 bình luận về “Cu(OH)2+HCl—>CuCl2+H2O Cu(OH)2+H2SO4—>CuSO4+H2O ceo+HCl—>FeCl2+H2O”

 1. Đáp án:

  Bạn xem lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Cu{(OH)_2} + 2HCl \to CuC{l_2} + 2{H_2}O\\
  Cu{(OH)_2} + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + 2{H_2}O\\
  FeO + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}O
  \end{array}\)

 2.     `Cu(OH)_2 +2HCl → CuCl_2 +2H_2 O`

      `Cu(OH)_2 +H_2 SO_4 → CuSO_4 +2H_2 O`

      `FeO+2HCl → FeCl_2 +H_2 O`

Viết một bình luận