cuối học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 1/4 số học sinh cả lớp cuối năm học có thêm 4 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh c

Photo of author

By Claire

cuối học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 1/4 số học sinh cả lớp cuối năm học có thêm 4 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh cả lớp tính số học sinh lớp 5A
Viết một bình luận