Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4500 vòng cuộn thứ cấp có 250 vòng đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 360V a) tính hiệu điệ

Photo of author

By Hadley

Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4500 vòng cuộn thứ cấp có 250 vòng đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 360V a) tính hiệu điện thế hai đầu cuộn dây thứ áp b) máy này là máy tăng thế hay hạ thế ? Tại sao?
Leave a Comment