Cuộn sơ cấp của một MTB có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 1200 vòng đặt ở một đầu cuộn dây tải điện để truyền đi công suất điện là 12 000 kW. Biết HĐT ở 2

Photo of author

By Gianna

Cuộn sơ cấp của một MTB có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 1200 vòng đặt ở một đầu cuộn dây tải điện để truyền đi công suất điện là 12 000 kW. Biết HĐT ở 2 đầu cuộn thứ cấp là 120 kV
a) Tính HĐT đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp?
b) Biết điện trở của toàn bộ đường dây là 220 ôm. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?
c) Muốn công suất hao phí giảm bằng 1/2 thì phải tăng HĐT lên bao nhiêu?
Leave a Comment