D = ( x 2 − 7 ) ( x + 2 ) − ( 2 x − 1 ) ( x − 14 ) + x ( x 2 − 2 x − 22 ) + 35

By Alaia

D = ( x 2 − 7 ) ( x + 2 ) − ( 2 x − 1 ) ( x − 14 ) + x ( x 2 − 2 x − 22 ) + 35
Viết một bình luận