d: y=(m+1)x-m; (p)y= $x^{2}$ tìm tạo độ qiao

Photo of author

By Liliana

d: y=(m+1)x-m; (p)y= $x^{2}$ tìm tạo độ qiao
Viết một bình luận