Đa thức f(x) = ax + b, biết f(1)=1 và f(2)=3 thì a và b tìm được là a = 1 ; b = 2 a = 2 ; b = -1 a = 2 ; b = 1 Kết quả khác

Photo of author

By Arianna

Đa thức f(x) = ax + b, biết f(1)=1 và f(2)=3 thì a và b tìm được là
a = 1 ; b = 2
a = 2 ; b = -1
a = 2 ; b = 1
Kết quả khác
Viết một bình luận