Dân số xã A hiện nay có 10 người, người ta dự tính sau 2 năm dân số xã A là 10404 người. Hỏi trung bình hàng năm dân số xã A tăng bao nhiêu ℅

Photo of author

By Gianna

Dân số xã A hiện nay có 10 người, người ta dự tính sau 2 năm dân số xã A là 10404 người. Hỏi trung bình hàng năm dân số xã A tăng bao nhiêu ℅
Viết một bình luận