Dân số Việt Nam cuối năm 2003 là 80,7 triệu người, đầu năm là 79,4 triệu người, năm này có 1,72 triệu trẻ em ra đời. Tỷ lệ sinh của nước ta năm 2003 l

Photo of author

By Madeline

Dân số Việt Nam cuối năm 2003 là 80,7 triệu người, đầu năm là 79,4 triệu người, năm này có 1,72 triệu trẻ em ra đời. Tỷ lệ sinh của nước ta năm 2003 là:

0 bình luận về “Dân số Việt Nam cuối năm 2003 là 80,7 triệu người, đầu năm là 79,4 triệu người, năm này có 1,72 triệu trẻ em ra đời. Tỷ lệ sinh của nước ta năm 2003 l”

  1. tỉ lệ sinh = (Số trẻ em sinh ra trong năm / Tổng số dân trung bình của năm) * 1000

    (1.72 / [ ( 80.7+79.4)÷2] * 1000

    = 22 phần ngàn 

Viết một bình luận