dảng cho mình với,mình không hiểu x/3=4/y ;x/7=z/7

Photo of author

By Vivian

dảng cho mình với,mình không hiểu
x/3=4/y ;x/7=z/7

0 bình luận về “dảng cho mình với,mình không hiểu x/3=4/y ;x/7=z/7”

 1. Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{x}{3}$=$\frac{4}{y}$  

  $⇒x=2; y=6$

  Thay $x=2; y=6$, Ta có:

  $\frac{2}{3}$=$\frac{4}{6}$

  Cách thử bn có thể quy đồng chéo.

  $\frac{x}{7}$=$\frac{x}{y}$ 

  $⇒x$ và $z=${$0;1;2;3;…$}   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x/3 =4/y`

  ta có: xy=3.4 `=>` x=12/y

  thay vào ta có:

  `{12/y}/3 =4/y =>y=6            ( giải phương trình )

  `=>x=12/6 =2

  `x/7 =z/7`

  ta có: x7 =z7 `=>`x/z =7/7 =1`

  `x/z =1 =>x=z`         ( với x;z thuộc N)

Viết một bình luận