Dạng toán giải = cách lập PT Bài 1: Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng 8 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu

Photo of author

By Savannah

Dạng toán giải = cách lập PT
Bài 1: Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng 8 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?
Bài 2: Tuổi ông gấp tuổi cháu 7 lần , bt rằng sau 10 năm nữa thì tuổi ông chỉ còn gấp 4 lần tuổi cháu. Tính tuổi mỗi người hiện nay
Viết một bình luận