đặt một hình lập phương có khối lượng 5 kg lên mặt bàn nằm ngang . biết một cạch của khối lập phương dài 10 cm , áp suất do hộp tác dụng lên mặt bàn l

Photo of author

By Nevaeh

đặt một hình lập phương có khối lượng 5 kg lên mặt bàn nằm ngang . biết một cạch của khối lập phương dài 10 cm , áp suất do hộp tác dụng lên mặt bàn la bao nhiêu
Leave a Comment