Em hãy viết bài văn nói về hai nội dung của cuốn sách mà em tâm đắc nhất.

By Delilah

Em hãy viết bài văn nói về hai nội dung của cuốn sách mà em tâm đắc nhất.
Viết một bình luận