Đất nước năm 1975 lâm vào khủng hoảng kinh tế như thế nào

Photo of author

By Genesis

Đất nước năm 1975 lâm vào khủng hoảng kinh tế như thế nào

0 bình luận về “Đất nước năm 1975 lâm vào khủng hoảng kinh tế như thế nào”

  1. Hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản. Theo đó thì kinh tế tư nhân dần bị xóa bỏ, nhường chỗ cho kinh tế do nhà nước chỉ huy Mặc dù kinh tế chỉ huy đã tồn tại ở miền Bắc dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ trước năm 1975, song thời kỳ khủng hoảng thường được dùng để chỉ sinh hoạt kinh tế tại Việt Nam ở giai đoạn từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 trên toàn quốc, tức là trước thời kì Đổi Mới.

    vote nha bạn

  2. hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản. Theo đó thì kinh tế tư nhân dần bị xóa bỏ, nhường chỗ cho kinh tế do nhà nước chỉ huy Mặc dù kinh tế chỉ huy đã tồn tại ở miền Bắc dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ trước năm 1975, song thời kỳ khủng hoảng thường được dùng để chỉ sinh hoạt kinh tế tại Việt Nam ở giai đoạn từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 trên toàn quốc, tức là trước thời kì Đổi Mới.

    >.<

Viết một bình luận