dãy nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng ở điều kiện thường A) Zn,Mg,Cu B)Fe,Mg,Al C) Al,Zn,Cu D)Mg,Zn,Ag

Photo of author

By Athena

dãy nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng ở điều kiện thường
A) Zn,Mg,Cu
B)Fe,Mg,Al
C) Al,Zn,Cu
D)Mg,Zn,Ag
Leave a Comment