để chuẩn bị cho một xe hàng từ thiện chống dịc COVID-19, 2 thanh niên cần chuyển 1 số lượng thực phẩm lên xe. Nếu người thứ nhất chuyển xong 1 nửa số

Photo of author

By Rose

để chuẩn bị cho một xe hàng từ thiện chống dịc COVID-19, 2 thanh niên cần chuyển 1 số lượng thực phẩm lên xe. Nếu người thứ nhất chuyển xong 1 nửa số lượng thực phẩm và sau người thứ 2 chuyển hết số còn lại lên xe thì thời gian người thứ 2 hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 1 giờ. Nếu cả 2 cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lượng thực phẩm lên xe là 4/3 giờ. Hỏi nếu làm riêng 1 mình thì mỗi người chuyển hết số lượng thực phẩm đó lên xe trong thời gian là bao lâu?
Viết một bình luận