Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Photo of author

By Natalia

Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Viết một bình luận