Để điều chế oxi người ta dùng kalicolorat (KCLO3 ). Hãy tính số gam oxi thu được khi dùng 122, 5 gam KCLO3 để điều chế theo PTHH sau: 2KCL

Photo of author

By Parker

Để điều chế oxi người ta dùng kalicolorat (KCLO3 ). Hãy tính số gam oxi thu được khi dùng 122, 5 gam KCLO3 để điều chế theo PTHH sau:
2KCLO3 -> 2KCL + 3O2
Giúp mình với

0 bình luận về “Để điều chế oxi người ta dùng kalicolorat (KCLO3 ). Hãy tính số gam oxi thu được khi dùng 122, 5 gam KCLO3 để điều chế theo PTHH sau: 2KCL”

 1. a)2KClO3 t02KCl + 3O2

  b)nO2= 6,72/22,4 = 0,3 mol

  theo PTPU ta có: nKClO3=(0,3.2):3=0,2 mol

  -> mKClO3=0,2.122,5=24,5 gam

  c) A + O2 -> AO2

  Ta có nO2= 0,3 mol

  Theo PTPU trên ta có: nAO2 = nO2= 0,3 mol

  -> MAO2 = mAO2/nAO2= 13,2/0,3=44 gam/mol

  -> MA + 32 = 44 -> MA= 44-32=12 gam/mol

  Vậy A là Cacbon: AO2 là CO2

   

 2. Đáp án:

  2KClO3 -to-> 2KCl + 3O2

  1                            –> 1,5  (mol)

  $nKClO3 = m/M = 122,5/122,5 = 1 (mol)$ 

  $mO2 = n.M = 1,5.32 = 48 (g)$

   

Viết một bình luận