Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nung thuốc tím (KMnO4). a) Viết PTHH của phản ứng. b) Tính khối lượng KMnO4 cần để điều chế 6,72 lít

Photo of author

By Caroline

Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nung thuốc tím (KMnO4).
a) Viết PTHH của phản ứng.
b) Tính khối lượng KMnO4 cần để điều chế 6,72 lít O2(đktc)
c)Nếu lấy lương oxi trên để đốt cháy 5,4g Nhôm.Tính khối lượng oxi thu được
Leave a Comment